Presentation of the 2016 Rev. S. B. Uszenski Scholarship